PRIVACY VERKLARING

Hier vind je de privacy verklaring van Fairbind. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens die worden verzameld door Fairbind om wordt gegaan.

1 Privacyverklaring

INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marco Rave Fairbind

WAAR STAAT WAT:

Fairbind blz.3
Doel gegevens blz.3
Ontvangers blz.3
Hoe we gegevens beschermen blz.4
Met wie we gegevens delen en wat we delen blz.4 Hoe lang we gegevens bewaren blz.4
Welke rechten jij hebt blz.4
Over wetten en regels blz.5
Grondslagen blz.5
Bijzondere persoonsgegevens blz.5
Registers blz.5
Waar je met vragen terecht kunt blz.6
Waar kun je met je klacht terecht blz.6
Aanpassing privacyverklaring blz.6

2 Privacyverklaring

Fairbind.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Fairbind. Fairbind is een onderdeel van de Lage landen Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. en zorgt voor een verbinding tussen partijen die een overeenkomst aangaan. Deze verbinding bestaat uit het opmaken van een Faribindakte door een bij Fairbind aangesloten Notaris. Met deze fairbindakte kunnen contracterende partijen hetgeen zij financieel hebben afgesproken zo nodig in Rechte waarmaken/bewerkstelligen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Fairbind verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Fairbind, neem dan gerust contact op!

Fairbind : info@fairbind.com | 06 13514484-0113-787010, van de Spiegelstraat 29 a, 4461 LJ Goes, Postbus 2150, 4460 MD Goes, kvk nr 17270967

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Fairbind. Deze worden hieronder toegelicht.

Door Fairbind worden ten behoeve van het opmaken van een Fairbindakte de daarvoor benodigde gegeven opgevraagd. De gegevens die Fairbind opvraagt staan vermeld in het aanvraagformulier dat is terug te vinden op de website van Fairbind.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de (Fairbind) overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jouw Fairbind akte juridisch op de juiste wijze op te stellen en uit te voeren .

Ontvangers

De gegevens die Fairbind ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: Smallhold De e-mail van Fairbind wordt gehost bij microsoft.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Smallhold. Gegevens die jij achterlaat op de website van Fairbind zijn op de servers van Smallhold opgeslagen.

Alle verkregen gegevens worden opgeslagen in de databanken van Fairbind bij Smallhold

3 Privacyverklaring

Hoe we gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

Met wie we gegevens delen en wat we delen

We hebben in ons werk contact met de opdrachtgever, Fairbindnotaris en Fairbind Gerechtsdeurwaarders . We geven de schuldeiser informatie over betalingen die de schuldenaar al ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we afspreken en als bijvoorbeeld bezwaar is gemaakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met schuldenaar, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar. De belastingdienst schrijft een bewaarplicht van 7 jaar voor. Een Fairbindakte blijft 20 jaar van kracht.

Welke rechten jij hebt

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie).

Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen via onze website of u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht U mag ons vragen welke gegevens van u we precies hebben. Deze vraag kunt u stellen via onze website of per email aan de functionaris gegevensbescherming. We sturen u dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van u hebben.

Recht op correctie Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. We gebruiken uw gegevens om een betaling van u te verkrijgen.

Recht op wissen van gegevens U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op. ➢ Neem contact op met onze als u een verzoek wilt doen om uw gegevens te wissen.

4 Privacyverklaring

Over wetten en regels

• Algemene Verordening Gegevensbescherming • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming • Gerechtsdeurwaarderswet • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer • Wet Basisregistratie Personen • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken .

Grondslagen

De AVG kent grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: a. Toestemming van de betrokken persoon. b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. d. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. e. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. f. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor Fairbins zijn ten minste van toepassing gronden a,b,c,f.

Bijzondere persoonsgegevens

Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal). Fairbind maakt in principe geen gebruik van deze gegevens.

Registers

Fairbind en/of de fairbind notaris raadpleegt bij het tot stand komen van de fairbindakte ondermeer de navolgende openbare databanken om een juridisch juiste fairbindakte te kunnen samenstellen;

Curatele- en bewindregister In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Centraal insolventieregister Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Voor meer informatie zie https:// www.rechtspraak.nl/Registers.

Huwelijksgoederenregister Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. Iedereen kan het register kosteloos inzien.

Waar je met vragen terecht kunt

5 Privacyverklaring

Voor vragen en opmerkingen over en verzoeken van inzage, correctie en wissen van uw gegevens kunt u terecht bij onze interne privacy-officer.

Contactgegevens privacy-officer Naam : R. Haesen Organisatie : De Lage Landen : Postbus 2150 4460 MD Goes Telefoon : 0113 787000 email adres : info@ravezeeland.nl

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming Naam : A. v.d. Water Organisatie : InformatieServer Adres : Postbus 655 5700 AR Helmond Telefoon : 0854 895505 E-mail adres : avdwater@informatieserver.nl

Waar kun je met je klacht terecht

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30 2594 AV Den Haag Postadres : Postbus 93374 2509 AJ Den Haag Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Aanpassing privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.