Fairbind Spelregels

Enkele definities (handig voor bij het lezen van onze spelregels)

Fairbind, Opdrachtnemer.

Fairbind Spelregels: Hoe wij voor u werken.

Opdrachtgever: (rechts of natuurlijk)  persoon die als initiatiefnemer de Fairbindakte verder te noemen FBO aanvraagt.

Wederpartij: (rechts of natuurlijk)  persoon die de contractspartij is van opdrachtgever.

Fairbind overeenkomst (FBO): Notariële akte van vaststelling waarin financiële afspraken uit een basis overeenkomst tussen opdrachtgever en wederpartij zijn vastgelegd.

De basis overeenkomst: Een overeenkomst aangegaan tussen opdrachtgever en diens wederpartij die ten grondslag ligt aan de FBO.

De Fairbind notaris: de notaris ten overstaan van wie de Fairbind akte door partijen wordt verleden;

De Fairbind deurwaarder: de gerechtsdeurwaarder die belast is met ambtelijke verwerking van een Fairbind akte;

Tarieven

  1. Voor het opstellen van een standaard Fairbind Overeenkomst,  wordt een basisvergoeding van €475.- (excl. BTW) gehanteerd.
  2. Aanvullende extra afspraken vastleggen in de FBO kost €150,- (excl. BTW) per uur.
  3. Afwijkende tarief afspraken zijn mogelijk maar worden per FBO nader overeengekomen.

Betaling

  1. Na indiening van een FBO aanvraag via (www.fairbind.com) vindt facturatie plaats en dient eerst betaling van de kosten plaats te vinden op het rekeningnummer van Fairbind.
  2. Verzoek tot facturatie en betaling achteraf is mogelijk. U neemt hiervoor contact op met Fairbind.
  3. Het vermelde bedrag op de factuur moet binnen 14 dagen na ontvangst van factuur zijn overgemaakt op de rekening van Fairbind. Na betaling van het factuurbedrag zal de FBO door de notaris worden opgesteld.
  4. Opdrachtgever dient afgesproken extra meerkosten die door Fairbind worden gemaakt ten behoeve van opstellen van de FBO binnen  14 dagen na facturatie te voldoen.

Informatie

  1. U en wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie of gegevens tegenover partijen die niet bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken. (zie ook onze privacyregels)
  2. Samenwerkende partners zoals de Fairbind Notaris en Fairbind Deurwaarder zijn betrokken bij de uitvoerig van de opdracht. De Fairbind gegevens die zijn verstrekt worden met hun gedeeld ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van de FBO.
  3. Opdrachtgever dient te allen tijde mee te werken aan het uitvoeren van de werkzaamheden te verrichten door Fairbind en daartoe alle diens bekende en voor het opstellen van de FBO van belang zijnde gegevens aan Fairbind te verstrekken.
  4. Communicatie tussen Fairbind en opdrachtgever zal evenals communicatie tussen Fairbind en wederpartij van de opdrachtgever worden vastgelegd in het administratie systeem van Fairbind.)

Incasso

  1. Bij niet nakoming van de FBO afspraken door een van de contractspartijen is de Fairbind deurwaarder gemachtigd om na opdracht daartoe alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die ertoe leiden dat de in de FBO gemaakte afspraken worden verwezenlijkt.
  2. FBO contractspartijen schakelen bij niet nakoming van afspraken een Fairbind deurwaarder in en onderhouden vanaf dat moment zo min mogelijk zelf contact met hun FBO wederpartij betreft afspraken rondom betalingen en nakoming van de FBO.

Aansprakelijkheid

  1. Fairbind tracht naar beste vermogen een zaak succesvol voor haar opdrachtgever(s) af te ronden en een FBO tot stand te brengen. Indien er vanwege buiten werkzaamheden en bemoeienis van Fairbind liggende redenen geen FBO tot stand kan komen, is Fairbind daar niet aansprakelijk voor.
  2. Fairbind heeft geen bemoeienis en/of oefent geen invloed uit op de afspraken die ten grondslag liggen aan de FBO en draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor die overeenkomst.
  3. De Fairbind notaris beoordeelt de aan de FBO ten grondslag liggende overeenkomst eerst voordat er wordt over gegaan tot opstellen van de FBO, maar draagt voor die overeenkomst geen verantwoordelijkheid.
  4. Behoudens bewezen aansprakelijkheid van Fairbind voor het niet slagen van een FBO zal de prijs verschuldigd voor het opstellen van een FBO en door de FBO opdrachtgever dienen te worden voldaan.
  5. De aansprakelijkheid van Fairbind in deze is beperkt tot het bedrag van de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van Fairbind.

Wijziging van spelregels

  1. Fairbind is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze spelregels. Nieuwe spelregels treden in per nieuw aangegeven datum. Nieuwe spelregels zullen worden gecommuniceerd naar opdrachtgevers / wederpartijen, en zullen voor lopende zaken in gang treden op de datum van bekendmaking.

Toepasbaarheid

  1. De dienst Fairbind is alleen toepasbaar op wettelijk geoorloofde transacties.
  2. Fairbind kan voor zowel zakelijke als niet-zakelijke transacties worden gebruikt.
  3. Een FBO kan worden aangevuld met meerdere afspraken anders dan financiële.
  4. Afspraken tussen FBO partijen dienen concreet en slechts voor één uitleg vatbaar te zijn.

Uitvoering van de FBO

  1. Door zowel opdrachtgever als daar de wederpartij van.
  2. Contracterende FBO partijen houden zich aan de gemaakte afspraken en wijken daar niet van af mits uitzonderingen zijn opgenomen in de FBO of een daarop gemaakte aanvullende FBO.
  3. Bij niet-nakoming van de FBO hebben de FBO contractspartijen in de FBO met elkaar afgesproken, of en zo ja door wie en wanneer, de kosten voor het opstellen van de FBO, rente en het percentage daarvan en (incasso) kosten dienen te worden voldaan.

Ontbinding en beëindiging

  1. De Fairbind opdracht is afgesloten wanneer deze door alle partijen voor akkoord notarieel is ondertekend.
  2. Bij niet nakoming van FBO afspraken wordt de Fairbind Deurwaarder op verzoek van de meest gerede Fairbind partij ingeschakeld en is de taak van Fairbind  na het uit handen geven aan de Fairbind Deurwaarder eveneens beëindigd.
  3. In geval van faillissement of surséance van de opdrachtgever van Fairbind, is Fairbind gerechtigd de opdracht te ontbinden waarbij alle gefactureerde bedragen direct opeisbaar zullen zijn.
  4. Indien mocht blijken dat door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt, behoudt Fairbind zich het recht voor de FBO onmiddellijk te ontbinden en zal zij haar werkzaamheden in dat geval eveneens onmiddellijk staken en haar kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

Slotbepalingen

  1. Op alle overeenkomsten waarop deze fairbind spelregels geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  3. Deze Fairbind Spelregels staan vermeld op de Fairbind website en zullen, op verzoek, kosteloos worden toegezonden.